กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Teacher1 (14)

นางสาวปุณณภา ดีดุจประทีป
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

Teacher1 (16)

นางสาวไพจิตร อาจหาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

Teacher1 (3)

นางสาวรจนา บุญภิละ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

Teach1 (1)

นายวศิน พลหล้า
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2