กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Teacher1 (10)

 นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Teacher1 (6)

  นางสาวหนึ่งฤทัย เขียวฉอ้อน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

Teacher1 (18)

   นางสาวปัญจภร โรจน์รังสี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

Teacher1 (8)

Miss Vinah N. Villaneuva
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

Teacher1 (12)

นางสาวดวงดาว วงศ์ชันสุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1