คณะครูประถม

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวหนึ่งฤทัย เขียวฉอ้อน
นางสาวยุวดี เอโกบล
Mrs

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวรจนา บุญภิละ
นางสาวจินตนา โม้ฟู

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปวริศา แสงรื่น
นายสุวัฒน์ มหาชูสกุล

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวธัญญาพัทธ์ ระภีพรจิรานนท์
นายภาคภูมิ จุตาลานนท์

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพาณี เพียรชนะ
นางสาวพรทิพย์ โมรานอก
Miss

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางปุณณภา ดีดุจประทีป
นางสาวผกายมาศ คงคาเขตร

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางาสาวพัชรินทร์ โรจนวัชร
นางาสาวสุนันรัตน์ กองกันทะ

ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกนกวรรณ สันตติยานันท์
นายทวีเลิศ สุธาวิริยะกุล

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายวศิน พลหล้า
นางาสาวดวงดาว วงศ์ชัยสุวรรณ

ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวมัลลิกา ภูสะเทียน
นายจักรี จันทร์ทมัน

ประถมศึกษาปีที่ 6

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

Mr
นางสาวปรางวดี ดาวไธสง

ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุกัญดา ขุนณรงค์
นางสาวสุกัญดา ขุนณรงค์