กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Teacher1 (16)

นางสาวไพจิตร อาจหาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

Teacher1 (3)

 นางสาวรจนา บุญภิละ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

Teacher1 (17)

นางสาวปรางวดี ดาวไธสง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1