กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

Teacher1 (9)

นางสาวมลิวัลย์ เอี่ยมเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

Teacher1 (19)

นางสาวกนกวรรณ สันตติยานันท์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2