คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายตฤณชาติ สุวรรณโสภาค

นายตฤณชาติ  สุวรรณโสภาค

ผู้อำนวยการ

นายอธิภัทร  ชาติกานนท์

นายอธิภัทร  ชาติกานนท์

ผู้จัดการ

นางสาวสุพรรษา สุวรรณหงษ์

นางสาวสุพรรษา  สุวรรณหงษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรวินันท์ ปานเทวัญ

นางสาวรวินันท์ ปานเทวัญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ระดับอนุบาล

79760383_762801507559257_6934785506156740608_n

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ระดับประถม

นางสาวสุพรรษา สุวรรณหงษ์

นางสาวสุพรรษา สุวรรณหงษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร

นายจักรี จันทร์ทมัน

นายจักรี จันทร์ทมัน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวรัตติกาล อ่างคำ

นางสาวรัตติกาล อ่างคำ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ