คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายตฤณชาติ สุวรรณโสภาค

ผู้อำนวยการ

นายพิชัย ปานยิ้ม

ผู้จัดการโรงเรียน

นางสาวสุพรรษา สุวรรณหงษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรวินันท์ ปานเทวัญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ระดับอนุบาล

นางสาวสุกัญดา ขุนณรงค์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ระดับประถม

นางสาวสุพรรษา สุวรรณหงษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร

นายจักรี จันทร์ทมัน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวรัตติกาล อ่างคำ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ