คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายตฤณชาติ สุวรรณโสภาค

นายตฤณชาติ  สุวรรณโสภาค

ผู้อำนวยการ

นางสาวสุพรรษา สุวรรณหงษ์

นางสาวสุพรรษา  สุวรรณหงษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรวินันท์ ปานเทวัญ

นางสาวรวินันท์ ปานเทวัญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ระดับอนุบาล

นางสาวสุกัญดา ขุนณรงค์

นางสาวสุกาญดา ขุนณรงค์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ระดับประถม

นางสาวสุพรรษา สุวรรณหงษ์

นางสาวสุพรรษา สุวรรณหงษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร

นายจักรี จันทร์ทมัน

นายจักรี จันทร์ทมัน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวรัตติกาล อ่างคำ

นางสาวรัตติกาล อ่างคำ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ