คณะผู้บริหารโรงเรียน

61710

ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย ปานยิ้ม
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน

74599

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัดดา คำภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

Teach1 (5)

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหยาดน้ำค้าง แซ่ตัน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ