บุคลาการทางการศึกษา

นางปราณี เมืองเจริญ

นางปราณี เมืองเจริญ

หัวหน้าฝ่ายธุรการ/จัดซื้อ/อนามัยโรงเรียน

นายศิระ ยอแสง

นายศิระ ยอแสง

เจ้าหน้าที่ธุรการ/สต๊อค

งานโภชนาการ

นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์สุวรรณ
นางสาววิตรี อาจภักดี
นางสาววิตรี อาจภักดี
นางสาวสมศรี แสงสืบ
นางสาวสมศรี แสงสืบ
นางาสาวสุภาพ จูมพิลา
นางสาวสุภาพ จูมพิลา
นาสาวสุจิตตา ทับหัวหนอง
นางสาวสุจิตตา ทับหัวหนอง
นางาสาวลักษมี บุตรพุ่ม
นางสาวลักษมี บุตรพุ่ม

งานโภชนาการ

1
นางพนมไพร ไชยอาจ
นางสมปอง เสาแก้ว
นางสมปอง เสาแก้ว
นางสาวสมศรี แสงสืบ
นางสาวสมศรี แสงสืบ
นางสาวสุทัศน์ เค้าดี
นางสาวสุทัศน์ เค้าดี