บุคลากรทางการศึกษา

นายศิระ ยอแสง

นายศิระ ยอแสง

ผู้ช่วยผู้จัดการ/งานเทคโนโลยี/จัดซื้อ

นางปราณี เมืองเจริญ

นางปราณี เมืองเจริญ

อนามัยโรงเรียน

งานโภชนาการ

นางสาวรัตนาภรณ์
นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์สุวรรณ
นางสาววิตรี อาจภักดี
นางสาววิตรี อาจภักดี
นางสาวสมศรี แสงสืบ
นางสาวสมศรี แสงสืบ
นางาสาวสุภาพ จูมพิลา
นางสาวสุภาพ จูมพิลา
นางาสาวลักษมี บุตรพุ่ม
นางสาวลักษมี บุตรพุ่ม
นาสาวสุจิตตา ทับหัวหนอง
นางสาวสุจิตตา ทับหัวหนอง

งานแม่บ้าน

นางพนมไพร ไชยอาจ
นางพนมไพร ไชยอาจ
นางสมปอง เสาแก้ว
นางสมปอง เสาแก้ว
นางสาวสุทัศน์ เค้าดี
นางสาวสุทัศน์ เค้าดี