แม่ครัว

5

นางสาวรัตนาภรณ์  สิงห์สุวรรณ
หัวหน้าแม่ครัว

7

นางสาววิตรี  อาจภักดี

นางสาวสำรวม  มั่นคง

8

นางสาวสมศรี  แสงสืบ

9

นางสาวสุภาพ  จูมพิลา

10

นางสาวสุวรรณี  คงชาตรี

11

นางสาวลักษมี  บุตรพุ่ม