แม่บ้าน

 

1

นางพนมไพร  ไชยอาจ
หัวหน้าแม่บ้าน

 

2

นางสมปอง  เสาแก้ว

3

นางสาวอำไพ  สายอุทา

4

นางสาวสุภาภรณ์  ศรีทองผล