ความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนภารตวิทยาลัย เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษา ในความอุปถัมภ์ของสมาคมฮินดูสมาช

วิสัยทัศน์โรงเรียนภารตวิทยาลัย

มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

เกี่ยวกับโรงเรียนภารตวิทยาลัย

โรงเรียนภารตวิทยาลัยเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2482 โดยมีนโยบายจัดการศึกษาให้นักเรียน

มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ภายใต้คำขวัญว่าสุขภาพ มีวินัย ใฝ่ศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น

เตรียมอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษา ในความอุปถัมภ์ของสมาคมฮินดูสมาช

สถิติของโรงเรียน

จำนวนนักเรียน
เปิดทำการสอนแล้ว
จำนวนห้องเรียน

วิดีโอ