คณะครูประถม

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางาสาวสุนันรัตน์ กองกันทะ
นางสาวสุนันรัตน์ กองกันทะ
นางสาวยุวดี เอโกบล
นางสาวยุวดี  เอโกบล
Vinah Landiza
Mrs.Vinah Landiza

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวรจนา บุญภิละ
นางสาวรจนา บุญภิละ
นางสาวพาณี เพียรชนะ
นางสาวพาณี เพียรชนะ

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปวริศา แสงรื่น
นางสาวปวริศา แสงรื่น
นายสุวัฒน์ มหาชูสกุล
นายสุวัฒน์ มหาชูสกุล

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจินตนา โม้ฟู
นางสาวจินตนา  โม้ฟู
นางสุภารัตน์  อินทรวิเชียร
นางสุภารัตน์  อินทรวิเชียร

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพรทิพย์ โมรานอก
นางสาวพรทิพย์ โมรานอก
Kristel Grace
Miss Kristel Grace
นายพิชัย  จันทร์เพื่อน
นายพิชัย  จันทร์เพื่อน

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางปุณณภา ดีดุจประทีป
นางปุณณภา ดีดุจประทีป
นางสาวผกายมาศ คงคาเขตร
นางสาวผกายมาส คงคาเขตร

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวหนึ่งฤทัย เขียวฉอ้อน
นางสาวหนึ่งฤทัย เขียวฉอ้อน
นางาสาวพัชรินทร์ โรจนวัชร
นางสาวพัชรินทร์ โรจนวัชร

ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววิไลรัตน์  ศรีนารักษ์
นายทวีเลิศ สุธาวิริยะกุล
นายทวีเลิศ สุธาวิริยะกุล

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางาสาวดวงดาว วงศ์ชัยสุวรรณ
นางสาวดวงดาว วงศ์ชัยสุวรรณ
นายวศิน พลหล้า
นายวศิน พลหล้า

ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายจักรี จันทร์ทมัน
นายจักรี จันทร์ทมัน
นางสาวมัลลิกา ภูสะเทียน
นางสาวมัลลิกา ภูสะเทียน

ประถมศึกษาปีที่ 6

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปรางวดี ดาวไธสง
นางสาวปรางวดี ดาวไธสง
Andrew Landiza
Mr.Andrew Landiza

ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายชลเทพ โกตุม
นายชลเทพ โกตุม
นางสาวปรียาพร  รถเพ็ชร
นางสาวปรียาพร  รถเพ็ชร