คณะครูประถม

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวหนึ่งฤทัย เขียวฉอ้อน
นางสาวหนึ่งฤทัย เขียวฉอ้อน
นางสาวยุวดี เอโกบล
นางสาวยุวดี  เอโกบล
Mrs.Vinah Landiza
Mrs.Vinah Landiza

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวรจนา บุญภิละ
นางสาวรจนา บุญภิละ
3
นายพิชัย  จันทร์เทื่อน

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปวริศา แสงรื่น
นางสาวปวริศา แสงรื่น
นายสุวัฒน์ มหาชูสกุล
นายสุวัฒน์ มหาชูสกุล

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจินตนา โม้ฟู
นางสาวจินตนา  โม้ฟู
1
นายสุภารัตน์  อินทรวิเชียร

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพาณี เพียรชนะ
นางสาวพาณี เพียรชนะ
นางสาวพรทิพย์ โมรานอก
นางสาวพรทิพย์ โมรานอก
Miss
Miss Kristel Grace

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางปุณณภา ดีดุจประทีป
นางปุณณภา ดีดุจประทีป
นางสาวผกายมาศ คงคาเขตร
นางสาวผกายมาส คงคาเขตร

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางาสาวพัชรินทร์ โรจนวัชร
นางสาวพัชรินทร์ โรจนวัชร
นางาสาวสุนันรัตน์ กองกันทะ
นางสาวสุนันรัตน์ กองกันทะ

ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกนกวรรณ สันตติยานันท์
นางสาวกนกวรรณ สันตติยานันท์ 
นายทวีเลิศ สุธาวิริยะกุล
นายทวีเลิศ สุธาวิริยะกุล

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางาสาวดวงดาว วงศ์ชัยสุวรรณ
นางสาวดวงดาว วงศ์ชัยสุวรรณ
นายวศิน พลหล้า
นายวศิน พลหล้า

ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายจักรี จันทร์ทมัน
นายจักรี จันทร์ทมัน
นางสาวมัลลิกา ภูสะเทียน
นางสาวมัลลิกา ภูสะเทียน

ประถมศึกษาปีที่ 6

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปรางวดี ดาวไธสง
นางสาวปรางวดี ดาวไธสง
Mr
Mr.Andrew Landiza

ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุกัญดา ขุนณรงค์
นางสาวสุกาญดา ขุนณรง์
นายชลเทพ โกตุม
นายชลเทพ โกตุม