คณะผู้บริหารโรงเรียน

ผอ.

ผู้อำนวยการโรงเรียนภารตวิทยาลัย

ผู้จัดการ

ผู้จัดการโรงเรียนภารตวิทยาลัย

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ครูยู

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ครูเนย2

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ฝ่ายวิชาการ

ผช ผอ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป

ครูกุ๊กไก่

งานทะเบียน/บุคคล

ครูชัย

งานกิจการนักเรียน