ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนภารตวิทยาลัยเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2482 โดยมีนโยบายจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม ภายใต้คำขวัญว่าสุขภาพ มีวินัย  ใฝ่ศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษา ในความอุปถัมภ์ของสมาคมฮินดูสมาช มีประวัติเป็นมาดั่งนี้

ปีการศึกษา 2484             ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนถึงชั้นประโยคประถมศึกษารับนักเรียน  ได้สูงสูด 270 คน

ปีการศึกษา 2494             ได้ย้ายจากสถานที่เดิมมาตั้งอยู่ที่ปัจจุบัน โดยเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนภารตวิทยาลัย” ใช้อักษร  “ ภ.ว ” และได้รับอนุญาตให้ขยายการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งชั้นมัธยมปีที่ 3 ในปัจจุบัน รับนักเรียนได้สูงสุด 440 คน

ปีการศึกษา 2497             ได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2508             ทางคณะกรรมการสมาคมฮินดูสมาช ได้รื้อตึกสองชั้นหลังเพื่อสร้างอาคารใหม่เป็นอาคารสามชั้น

ปีการศึกษา 2511             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็กพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯได้เสด็จพระราชดำเนินทางทำพิธีเปิดโบสถ์เทพมณเฑียรและอาคารเรียน

ปีการศึกษา 2526             ทางสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน (ส.ช) มีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรมมาก ทำให้จำนวนห้องเรียนลดลง

ปีการศึกษา 2534             ได้รับอนุญาตทำการขยายการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) รับนักเรียนได้สูงสุด 676 คน

ปีการศึกษา 2539             ได้รับอนุญาตยกเลิกชั้นเรียนระดับมัธยมชั้นศึกษาปีที่ 1-3

ปีการศึกษา 2543             สมาคมฮินดูสมาช ได้สร้างอาคารโรงอาหาร 2 ชั้น ให้โรงเรียน 1 หลัง

ปีการศึกษา 2544             สมาคมฮินดูสมาช ได้สร้างอาหารเรียน 4 ชั้น ให้โรงเรียน 1 หลัง เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่ายใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2546             ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารตึก 4 ชั้น และได้รับอนุญาตให้เพิ่มจำนวนห้องเรียนอีก 10 ห้องเรียนรวมเป็น 25 ห้องเรียน รับนักเรียนได้สูงสุด 1,047 คน ระยะเวลาที่ก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน เป็นเวลา 35 ปี

ปีการศึกษา 2557             ได้มีการปรับปรุงห้องเรียน มีห้องเรียนทั้งหมด 22 ห้องเรียน ห้องประกอบการเรียน 6 ห้องเรียน รับนักเรียนได้สูงสุด  932 คน