พันธกิจ/เป้าหมาย

             เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุผมตามวิสัยทัศน์ โรงเรียนจึงกำหนดพันธกิจที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

  1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามข้อกำหนดของโรงเรียน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีนัยรักสะอาด
  2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับหลักธรรมของศาสนา
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสม
  4. สร้างจิตสำนึกและพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
  5. พัฒนาให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ในการจัดกระบวนการเรียนเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  6. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพทันต่อการใช้งาน