วิสัยทัศน์และปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียนภารตวิทยาลัย

โรงเรียนภารตวิทยาลัยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม มีระเบียบวินัยสุนทรียภาพด้านดนตรีศิลปะและมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการเรียนต่อระดับชั้นที่สูงขึ้น มีความสุขในการเรียนใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัยและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมอย่างสันติสุข

ปรัชญาของโรงเรียน

“ ความรู้ คู่ คุณธรรม ”

ความรู้ หมายถึง นักเรียนในระดับอนุบาล มีความพร้อมมีพัฒนาการด้านร่าง สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา เหมาะสมกับวัย นักเรียนในระดับประถม มีความสามารถทางวิชาการและมีทักษะทางกิจกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูงต่อไป

คุณธรรม หมายถึง นักเรียนระดับอนุบาล เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีมารยาทเหมาะสมกับวัย นักเรียนในระดับประถม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดีและมีสามารถดำรงชีวิจอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข