การนำคุณธรรมจริยธรรมบูรณาการในโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียนภารตวิทยาลัย

 

ชื่อ โรงเรียนภารตวิทยาลัย

วิสัยทัศน์  สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง

อัตลักษณ์  สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี

เอกลักษณ์  รอยยิ้มและเสียงหัวเราะเกิดขึ้นทุกวัน….ที่นี่

การนำคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในหลักสูตรการเรียนการสอน

โรงเรียนภารตวิทยาลัยได้จัดให้มีการนำคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกในหลักสุตรของโรงเรียนดังนี้

1.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกในหลักสูตรระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ดังนี้

ระดับปฐมวัย   

ด้านหลักสูตรสอดแทรกใน 4 สาระการเรียนรู้ได้แก่ 

1.สาระการเรียนรู้ตัวเรา             

2.สาระการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว  

3.สาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว   

4.สาระการเรียนรู้บุคคลและสถานที่รอบตัว

ด้านการประกันคุณภาพภายใน

กำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมสำหรับการมาตรฐานของโรงเรียนด้านผู้เรียนในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับปฐมวัย

ด้านหลักสูตร  โรงเรียนได้บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้

1.กิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง  มีการสวดมนต์เพิ่มเติมในส่วนของบทสรรเสริญคุณบิดามารดาและครูอาจารย์

2.กิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง มีกิจกรรมสมาธิก่อนเข้าเรียน

3.กิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง มีกิจกรรมน้องเคารพพี่  ศิษย์เคารพครู เพื่อสร้างความตระหนักในการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน

4.จัดให้มีการเรียนการสอน ธรรมศึกษาในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศีกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระเดช พระคุณท่านเจ้าคุณวิสุทธิวราภรณ์ มาจัดการเรียนการสอนทุกวันศุกร์

5.จัดให้มีกิจกรรมการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงร่วมกับส่วนกลางในระดับประเทศทั้งครูและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – 6)

6.บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ทุกระดับชั้น

ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  

2.จัดให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณเนื่องในวันสำคัญได้แก่ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ และ พระมหากษัตริย์

3.จัดให้มีการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือจิตอาสาทำความดีภายในโรงเรียนและทำความดีให้กับชุมชนภายนอกตามสมควรกับวัย

4.เปลี่ยนรูปแบบจากการไปทัศนศึกษาที่ได้ความรู้อย่างเดียวเป็นทัศนศึกษาจิตอาสาและทักษะชีวิต เช่น  ทัศนศึกษาทักษะชีวิตเรียนรู้วิถีชีวิตไทย การปลูกข้าว การทำนา ฯ ทัศนศึกษาจิตอาสา เช่น นำนักเรียนไปดูแลคนชรา มอบของใช้ที่จำเป็นให้คนชรา แสดงกิจกรรมต่าง ๆ ให้คนชราได้ชมตามโอกาส

5.จัดให้มีกิจกรรมตลาดนัด ภว.จิตอาสาเพื่อคนชราและเด็กด้อยโอกาส ภาคเรียนละ 1 – 2 ครั้ง เพื่อนำเงินรายได้ไปจัดซื้อผ้าห่ม ผ้าอ้อม ของใช้ที่จำเป็นสำหรับคนชราและเด็กกำพร้าที่ด้อยโอกาส

ด้านการประกันคุณภาพภายใน

กำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมสำหรับการมาตรฐานของโรงเรียนด้านผู้เรียนในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประถมศึกษา