อัตลักษณ์ เอกลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์โรงเรียน 

”  สื่อสารดี    มีสัมมาคารวะ  ” 

 

 

เอกลักษณ์โรงเรียน

” อารยธรรมเลิศล้ำ คุณธรรมเบ่งบาน