ผู้บริหาร ครู บุคลากร และ พนักงาน โรงเรียนภารตวิทยาลัย รับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ ผู้ปกครอง นักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564