ข่าวประชาสัมพันธ์

หนึ่งในมาตรการความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

S__6373382

ยินดีกับลูกภารต ที่มีผลคะแนนสอบ O-Net 100 คะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทย 90 คะแนนขึ้นไป ขอให้นำความรู้ที่มีไปต่อยอดในระดับสูงต่อไป

คณะกรรมการสมาคมฮินดูสมาช คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภารตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ ท่านสุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสสักการะองค์เทพ ณ โบสถ์วัดเทพมณเฑียร ในวันสตรีสากล ประจำปี 2564

เปิดภาคเรียนช่วงที่ 1

โรงเรียนภารตวิทยาลัยกำหนดเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2564 

ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ฉบับที่ 3

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันอีกทั้งยังทวีความรุนแรงขึ้นและไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง อีกทั้งอ้างถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 2 มกราคม 2564  เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดปัจจัยการเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรค

ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ฉบับที่ 2

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันอีกทั้งยังทวีความรุนแรงขึ้นและไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง อีกทั้งอ้างถึงหนังสือด่วนที่สุดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ ศธ 04230/4901 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สั่งปิดสถานศึกษาในสังกัดเนื่องจากเหตุพิเศษทุกแห่ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ รูปแบบอื่นที่เหมาะสม

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนภารตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา  2564 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันที่  4  มกราคม 2564  เป็นต้นไป

มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัส COVID -19

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนภารตวิทยาลัยรวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โรงเรียนภารตวิทยาลัยจึงขอประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัส COVID -19 ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ขอความร่วมมือในการไม่พานักเรียนเดินทางหรือร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

โรงเรียนภารตวิทยาลัย ขอความร่วมมือในการไม่พานักเรียนเดินทางหรือร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563