คณะกรรมการนักเรียน

1

ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ศุภิสรา คงช่วย
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1

2

ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ปิ่นทิพย์ ชัยพิมพา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1

3

ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง วรินธร ช่วยนา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1

4

ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ธนภรณ์ วงศ์อนุรักษ์ชัย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1

5

ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ศศิมา ชานิคม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5/1

6

ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ศรัณย์พร สมพงษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5/1

7

ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง บุญธิดา บุญเกิด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5/2

8

ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง พิมลพันธ์ จันทร์มาก
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.4/1

9

ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ศุภัชญา จันทร์วานิชสกุล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.4/1

10

ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง เพ็ญพิชชา เสียงใส
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.4/1