ฝ่ายระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประถม (1)
ประถม (20)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ประถม (2)
ประถม (5)
ประถม (3)
ประถม (6)
ประถม (4)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประถม (12)
ประถม (14)
ประถม (16)
22
ประถม (13)
ประถม (15)
ประถม (15)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ประถม (8)
ประถม (11)
ประถม (9)
ประถม (10)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

ใหม่ สังคม
ประถม (21)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ประถม (18)
23
ประถม (19)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ประถม (7)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ประถม (17)

กลุ่มพัฒนาผู้เรียน

ประถม (19)
ประถม (3)
ประถม (20)