คณะครูประถม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ปรางวดี
รจนา
พรทิพย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วศิน
ปุณณภา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรียาพร
จินตนา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Vinah
Em
Kristel
ดวงดาว
John
หนึ่งฤทัย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

พิชัย
วิไลรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

พัชรินทร์
ชลเทพ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

จักรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ผกายมาส