คณะครูอนุบาล

ชั้นเตรียมอนุบาล

ระดับชั้นอนุบาล 3 (ครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษประจำช่วงชั้น)

ครูต่างชาติสอนภาษา

Jeffrey-

ระดับชั้นอนุบาล 3/1