คณะผู้บริหารโรงเรียน

ผู้จัดการ

ผู้จัดการโรงเรียนภารตวิทยาลัย

Untitled-2

รักษาการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนภารตวิทยาลัย

ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิชาการแผนงาน.