บุคลากรทางการศึกษา

ครูจิ๊

นายจิรานุวัฒน์ วานุนาม
ครูคอมพิวเตอร์ 

pla

นางสาวธนวรรณ ทองอุดม
เจ้าหน้าที่การเงิน

aoi

นางปราณี เมืองเจริญ
เจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียน