บุคลากรทางการศึกษา

ji

นายจิรานุวัฒน์  วานุนาม
ครูคอมพิวเตอร์/หัวหน้าIT

เจ้าหน้าที่ไอทีและสารสนเทศ

bow

นางสุภามาศ ชูวงษ์วาน
เจ้าหน้าที่สหกรณ์โรงเรียน

pla

นางสาวธนวรรณ ทองอุดม
เจ้าหน้าที่การเงิน

aoi

นางปราณี เมืองเจริญ
เจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียน

นางสาวสุทัศน์ เค้าดี1

นางสาวสุทัศน์ เค้าดี
หัวหน้าโภชนาการและแม่บ้าน

นางสาวสมศรี แสงสืบ1

นางสาวสมศรี แสงสืบ
โภชนาการ

นางสาวสุจิตตา ทับหัวหนอง1

นางสาวสุจิตตา ทับหัวหนอง
โภชนาการ

นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์สุวรรณ1

นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์สุวรรณ
โภชนาการ

นางสำรวม มั่นคง1

นางสำรวม มั่นคง
โภชนาการ

นางสาวสุภาพ จูมพิลา1

นางสาวสุภาพ จูมพิลา
แม่บ้าน

นางพนมไพร ไชยอาจ1

นางพนมไพร ไชยอาจ
แม่บ้าน

นางสาววิตรี-อาจภักดี

นางสาวลักษมี  บุตรพุ่ม
แม่บ้าน

นางสาววิตรี อาจภักดี1

นางสาววิตรี อาจภักดี
แม่บ้าน

นางสมปอง เสาแก้ว1

นางสมปอง เสาแก้ว
แม่บ้าน