พันธกิจ/เป้าหมาย

เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุผมตามวิสัยทัศน์ โรงเรียนจึงกำหนดพันธกิจที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามข้อกำหนดของโรงเรียน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีนัยรักสะอาด

๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับหลักธรรมของศาสนา

๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสม

๔. สร้างจิตสำนึกและพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

๕. พัฒนาให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ในการจัดกระบวนการเรียนเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๖. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพทันต่อการใช้งาน