ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (พ่อจูงลูกปลูกธรรมะ)

คณะผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (พ่อจูงลูกปลูกธรรมะ) วันที่ 4 ธันวาคม 2563  ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนภารตวิทยาลัย

กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล 1-3

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1-3  ณ บ้านครูธานี  จังหวัดปทุมธานี  วันที่  6   พฤศิกายน  2563

โครงงานอนุบาล

กิจกรรมโครงการอนุบาล  

กิจกรรมลอยกระทงวิถีไทยน้อมนำใช้เศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนรู้วิถีใหม่ ข้าวนอกนาผักนอกแปลง

กิจกรรมลอยกระทงวิถีไทยน้อมนำใช้เศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนรู้วิถีใหม่ ข้าวนอกนาผักนอกแปลง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ทัศนศึกษา รักษ์ป่าชายเลน

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2  

กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 นักจิตวิทยาเด็ก

กิจกรรมอบรมพัฒนาครู บุคลากร พี่เลี้ยงเด็ก ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 นักจิตวิทยาเด็ก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณธวัชชัย กุศล นักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวให้การอบรม

กิจกรรมทัศนศึกษา บ้านครูธานี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4

ทัศนศึกษา บ้านครูธานี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4

กิจกรรมทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อพวช. RAMA9 MUSEUM ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อพวช. RAMA9 MUSEUM

กิจกรรมสำหรับน้องเตรียมอนุบาลและอนุบาลประจำสัปดาห์นี้

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี จัดพิธีประดับเครื่องหมายชั้นตรีและโท