หลักสูตรเปิดสอน

– ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
– ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓
– ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖