News & Events

ภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่เข้มข้นของโรงเรียน เราจะได้เห็นมดงานที่อาสา เขามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้มาตรการต่างๆ เป็นไปอย่างเรียบร้อย ทั้งทีมบริหาร ทีมครู ที่ร่วมมือร่วมใจ วันนี้เรามีนักเรียนที่มีจิตอาสา ที่อาสามาทำหน้าที่รับน้องๆ ไปส่งที่ห้อง สร้างความอุ่นใจให้น้องๆอนุบาล สร้างความสบายใจให้กับคุณพ่อ คุณแม่
จะเห็นได้ว่า โรงเรียนภารตวิทยาลัย เราส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในทุกๆด้าน เพราะเราตระหนักถึงหน้าที่ในการพัฒนาเด็ก และเยาวชน
https://web.facebook.com/BharatVidyalayaSchool/videos/965975570501092